Flisans Loft

8 st karbinhakar 15x37 mm  (90205 v2)

35 SEK

8 st karbinhakar 15x37 mm

4 mm tjocka.